Logo

Zásady ochrany osobních údajů

1. Kdo jsme a jak nás kontaktovat?

Společnost REX spol. s r.o., IČO: 17049881, se sídlem Na Návsi 88, 273 62 Družec , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 2419 (dále jen „Společnost“) potřebuje v souvislosti s činností, kterou vykonává, sbírat osobní údaje o některých fyzických osobách. Těmito osobami mohou být jak její zaměstnanci, tak její zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři dodavatelů a jiné osoby, se kterými je Společnost v určitém vztahu či s nimi jinak komunikuje.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“) popisují, jak Společnost využívá osobní údaje a dále jaké informace o uživatelích webových stránek Společnosti (tzn. „online služby“) shromažďuje a vyhodnocuje a následně používá, předává třetím stranám nebo zpracovává jiným způsobem. Tyto Podmínky zajišťují, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna.

Tyto Podmínky dopadají na veškeré osobní údaje zpracovávané Společností, bez ohledu na účel či právní titul (zákonný důvod) jejich zpracování.

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat Společnosti:

Korespondenční adresa: REX spol. s r.o., Bubenská 20, 175 00 Praha 7
Telefon: +420 233 374 020
E-mail: k.kralova@rex-reklama.cz
Web: http://www.rex-reklama.cz/kontakty

2. Jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů?

Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Společnost zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Společnost řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. Společnost spolupracuje s dozorovým úřadem, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

3. Pro jaký účel osobní údaje zpracováváme?

Před zahájením jakéhokoli zpracování osobních údajů Společnost stanovuje účel, pro který zpracovává osobní údaje. Takovým účelem je typicky uzavření smlouvy (včetně jednání směřujících k uzavření smlouvy) či plnění smlouvy se zákazníkem nebo dodavatelem, vedení zaměstnanecké agendy a kontaktování potenciálních zákazníků za účelem nabídky produktů a služeb Společnosti.

Za jakým účelem jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost dle čl. 8.2 těchto Podmínek. Zpracování osobních údajů je po celou dobu prováděno výhradně v rozsahu a za účelem dosažení předem stanoveného účelu.

Jakmile je účel zpracování naplněn, Společnost osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování) a omezení uložení vymazává, pokud je není třeba uchovávat pro jiný účel.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění konkrétního účelu. O tom, jaké konkrétní osobní údaje Společnost zpracovává, a pro jaký konkrétní účel, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu Společnost individuálně předá (zašle) dle čl. 8.2 těchto Podmínek.

Zdrojem osobních údajů subjektů údajů jsou, kromě samotných subjektů údajů, i veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, LinkedIn aj.). Dalším zdrojem osobních údajů jsou Cookies, a to v souvislosti s aktivitou subjektu údajů na webových stránkách Společnosti. Ochrany soukromí tak subjekt údajů může docílit i svým vlastním nastavením webového prohlížeče.

4.1. Automaticky sbíraná data

Z důvodů bezpečnosti dat a rovněž za účelem optimalizace uživatelského prostředí Společnost shromažďuje v souvislosti s používáním jejích on-line služeb také určité údaje, jež nejsou osobním údajem. Jako příklad lze uvést údaje o použitém internetovém prohlížeči, operačním systému, názvu domény na webové stránce, kterou subjekt údajů navštívil před návštěvou webové stránky Společnosti, počet návštěv a průměrný čas strávený na webových stránkách Společnosti, stejně jako stránky, které subjekt údajů navštívil.

Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Společnost si však vyhrazuje právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy je upozorněna na konkrétní riziko jejich zneužití.

4.2. Cookies

Online služby Společnosti používají tzv. soubory Cookies. Soubory Cookies nemůžou žádným způsobem poškodit počítač subjektu údajů. Jsou to malé soubory s konfiguračními nastaveními, které Společnosti pomáhají učinit její online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory Cookies slouží navíc k implementaci některých uživatelských funkcí. Soubory Cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj.

On-line služby Společnosti obvykle používají „Cookies relace“, které jsou automaticky odstraněny po uzavření webového prohlížeče. Příležitostně také používají „trvalé soubory Cookies“, které zůstávají v zařízení subjektu údajů do té doby, než vyprší jejich platnost, nebo dojde k jejich ručnímu odstranění. Tyto soubory umožňují Společnosti rozpoznat webový prohlížeč subjektu údajů při jeho další návštěvě.

Soubory Cookies se používají pro účely sledování chování uživatele internetových stránek. Společnost používá tyto soubory Cookies rovněž za účelem zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích uživatelů a v reklamních sítích na jiných internetových stránkách, které uživatel navštíví. Cílem tohoto marketingu je poskytování informací o službách poskytovaných Společností uživatelům, kteří internetové stránky Společnosti již dříve navštívili, zejména se jedná o internetovou inzerci. Chce-li subjekt údajů předmětné Cookies využívat/povolit, má možnost aktivně kliknout na tlačítko Souhlasím na internetových stránkách Společnosti. Nechce-li subjekt údajů Cookies využívat, na tlačítko Souhlasím neklikne. Pokud subjekt údajů již souhlas s Cookies udělil a později již nebude mít zájem o využívání těchto Cookies, bude mít možnost na internetových stránkách Společnosti svůj souhlas odvolat.

V nastavení webového prohlížeče subjektu údajů nebo v nastavení ochrany osobních údajů v mobilních zařízeních může subjekt údajů rovněž nastavit, aby mu jeho zařízení podávala oznámení při ukládání souboru Cookies, a subjekt údajů se tak mohl rozhodnout, zda soubory Cookies povolí či nikoli. Subjekt údajů má rovněž možnost ukládání souborů Cookies zakázat, a to pouze pro některé případy nebo rovněž jako výchozí nastavení na jeho zařízení. Dále má subjekt údajů možnost nastavit automatické mazání souborů Cookies při každém zavření svého webového prohlížeče. Subjekt údajů by však měl mít na paměti, že některé funkce on-line služeb Společnosti nemusejí být v případě deaktivace souborů Cookies plně dostupné.

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu také s využitím souborů „Cookies třetích stran“, tj. cookies. které pocházejí z jiných webových stránek, jejichž položky jsou na webové stránce Společnosti vloženy, a které nejsou nezbytné pro funkčnost webových stránek Společnosti, jako například cookies Google Inc. Podrobnosti o „Cookies třetích stran“ nalezne subjekt údajů v pravidlech ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Například v případě společnosti Google Inc. naleznou uživatelé politiku reklamy na internetových stránkách https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465, parametry marketingu mohou nastavit na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ a nastavení marketingových aktivit lze spravovat na http://google.com/ads/preferences.

5. Na základě jakého titulu zpracováváme osobní údaje?

Společnost zpracovává osobní údaje vždy na základě jednoho ze zákonných titulů vyjmenovaných v článku 6 Nařízení (právní základ pro zpracování). Nejčastěji uplatňovanými zákonnými tituly pro zpracování osobních údajů prováděná Společností jsou:

 • uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • plnění právní povinnosti, která se na Společnost jako správce vztahuje;
  oprávněný zájem Společnosti či třetí strany, který převažuje nad zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů vyžadujícími ochranu osobních údajů; nebo
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

O konkrétním zákonném titulu, na jehož základě jsou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu Společnost individuálně předá (zašle) dle čl. 8.2 těchto Podmínek.

5.1. Oprávněný zájem Společnosti

Oprávněný zájem Společnosti určuje Společnost. Společnost před tím, než začne osobní údaje podle stanoveného oprávněného zájmu zpracovávat, poměří tento zájem s oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává (provede tzv. balanční test).

Pokud Společnost shledá podle výsledku balančního testu, že může osobní údaje subjektu údajů zpracovávat na základě titulu oprávněného zájmu, informuje vždy subjekt údajů o této skutečnost (tj. že zpracovává údaje na základě oprávněného zájmu) v rámci informace dle čl. 8.2 těchto Podmínek a sdělí mu, na základě jakého konkrétního oprávněného zájmu tak činí.

Je-li titulem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů oprávněný zájem Společnosti, je subjekt údajů oprávněn podat námitku (podrobně viz čl. 8.8 těchto Podmínek) a žádat výmaz (podrobně viz čl. 8.5 těchto Podmínek). O těchto právech je subjekt údajů informován v rámci informace dle čl. 8.2 těchto Podmínek, a to nejpozději v okamžiku první komunikace Společnosti se subjektem údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje na základě oprávněných zájmů, jako je například předcházení podvodům, ochrana majetku, vymáhání právních nároků, předávání v rámci Společnosti pro administrativní účely, přímý marketing (pokud Společnost zpracovává osobní údaje pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je oprávněna informovat subjekt údajů o službách a zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu uvedenou subjektem údajů), aj.

5.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů může být udělen pro jeden nebo více konkrétních účelů – tento titul využívá Společnost pouze v těch případech, kdy není oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli odvolat. Pokud subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním odvolá, neznamená to, že by zpracování osobních údajů před takovým odvoláním bylo nezákonné – odvolání souhlasu nemá zpětný účinek a zpracování osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním jím není dotčeno. O této skutečnost je subjekt údajů informován před tím, než vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i elektronicky, a to včetně automatizovaného zpracování.

Společnost přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů popsaná v těchto Podmínkách a vnitřních předpisech Společnosti a osobní údaje vždy dostatečně zabezpečuje a chrání před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám – podrobněji k zabezpečení viz čl. 10 těchto Podmínek.

7. Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, která je určena individuálně a o jejíž délce je subjekt osobních údajů informován také individuálně. Než rámec takto stanovené doby je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv Společnosti vůči subjektu údajů. Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně Společnost předá (zašle) dle čl. 8.2 těchto Podmínek.

Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a Společnost již nemá žádný další účel, pro který by je byla oprávněna zpracovávat, provádí Společnost výmaz osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Společnost provede výmaz osobních údajů také v případě, kdy subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu a subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Společnost rovněž osobní údaje vymaže, poté co o tom subjekt údajů informuje.

8. Jaká práva má subjekt údajů?

Každý subjekt údajů má následující práva:

 1. Právo na informace;
 2. Právo na přístup k osobním údajům;
 3. Právo na opravu;
 4. Právo na výmaz (právo být zapomenut);
 5. Právo na omezení zpracování;
 6. Právo na přenositelnost údajů;
 7. Právo vznést námitku;
 8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování; a
 9. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

8.1. Kde a jak uplatnit práva subjektu údajů?

Práva uvedená výše ad 1) – 8) může subjekt údajů uplatnit vůči Společnosti:

 • prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách http://www.rex-reklama.cz/kontakty;
 • elektronicky na e-mailové adrese k.kralova@rex-reklama.cz;
 • telefonicky na čísle +420 233 374 020 (za předpokladu, že lze ověřit totožnost subjektu údajů) nebo
 • písemně na adrese sídla Společnosti.

Právo uvedené výše ad 9) může subjekt uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

8.2. Právo na informace (čl. 13 a 14 Nařízení)

Každý subjekt údajů obdrží od Společnosti stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných jazykových prostředků informace související se zpracováním jeho osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od něj Společnost získává jeho osobní údaje. Pokud Společnost nezíská osobní údaje přímo od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce.

Informace jsou poskytovány prostřednictvím dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zpřístupněného subjektu údajů:

 • v elektronické formě na adrese: http://www.rex-reklama.cz/;
 • zasláním v elektronické formě na emailovou adresu subjektu údajů;
 • zasláním poštou na kontaktní adresu subjektu údajů.

8.3. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

Právo na přístup k osobním údajům má tři složky. Subjekt údajů ve své žádosti adresované Společnosti určí, kterou ze složek práva na přístup k osobním údajům využívá. Vzorová žádost je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/.

 • Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
 • Pokud Společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinna mu sdělit následující informace (o které z těchto informací konkrétně subjekt žádá, rovněž stanoví ve své žádosti):
  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Pokud Společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinna poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Společnost účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, leda že by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

8.4. Právo na opravu (čl. 16 Nařízení)

Subjekt údajů má právo na:

 • opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;
 • doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Právo na opravu či doplnění subjekt údajů uplatní prostřednictvím žádosti, v níž subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti uplatňuje a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých Společností. Vzorová žádost je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/.

O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, informuje Společnost subjekt údajů o takto informovaných příjemcích.

8.5. Právo na výmaz / právo být zapomenut (čl. 17 Nařízení)

Na žádost subjektu údajů Společnost bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;
 • osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

V žádosti o výmaz osobních údajů subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti uplatňuje a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých Společností. Vzorová žádost je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/.

Jestliže Společnost osobní údaje zveřejnila a je povinna je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Společnost pověřena;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré výmazy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, informuje Společnost subjekt údajů o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto informováni.

O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek Společnost odmítne osobní údaje vymazat, informuje o tom subjekt údajů ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodní užití výjimky a poučí subjekt údajů o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo žádat soudní ochranu.

8.6. Právo na omezení zpracování (čl. 18 a 19 Nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

V žádosti o omezení zpracování subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti uplatňuje, důvod požadovaného omezení zpracování a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých Společností. Vzorová žádost je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/.

O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů může Společnost předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech bude subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování osobních údajů, Společností předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškerá omezení zpracování osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, informuje Společnost subjekt údajů o tom, kterým příjemcům bylo takové oznámení podáno.

8.7. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Společnosti a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Za osobní údaje poskytnuté Společnosti jsou považovány údaje, které subjekt údajů přímo, vědomě a aktivně sdělil Společnosti např. prostřednictvím formuláře či v rámci plnění smluv.

V žádosti o přenos osobních údajů subjekt údajů uvede své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti uplatňuje, komu mají být údaje předány a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých Společností. Vzorová žádost je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/.

O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Společnost osobní údaje subjektu údajů poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Subjekt údajů si ve své žádosti zvolí, zda má Společnost osobní údaje poskytnout subjektu údajů nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Společností přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

8.8. Právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení)

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Společnosti má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Vzorová námitka je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/. Námitku může subjekt údajů podat elektronicky na e-mailové adrese k.kralova@rex-reklama.cz, telefonicky na čísle +420 233 374 020 (za předpokladu, že lze ověřit totožnost subjektu údajů) nebo písemně na adrese sídla Společnosti.

O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Společnost subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

V případě obdržení námitky Společnost osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Společnost dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Společnost naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, v důsledku čehož Společnost osobní údaje pro tento účel přestane zpracovávat.

Společnost na výše uvedené právo vznést námitku subjekt údajů výslovně, zřetelně a odděleně od jiných informací upozorní nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

8.9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 Nařízení)

Společnost spravuje osobní údaje s respektem k právu subjektu údajů nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se subjektu údajů významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů týkajících se subjektu údajů – např. pracovního výkonu, ekonomické situace, zájmů, apod.).

Společnost může při správě osobních údajů učinit subjekt údajů předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Společností, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud subjekt údajů k takovému rozhodnutí udělil výslovný souhlas.

Pokud subjekt údajů nechce být předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvede ve své žádosti adresované Společnosti své identifikační údaje, právo, jež prostřednictvím žádosti uplatňuje a způsob, jakým si přeje být informován o opatřeních přijatých Společností. Vzorová žádost je dostupná na adrese http://www.rex-reklama.cz/.

9. Za jakých podmínek předáváme osobní údaje?

Osobní údaje může Společnost jako správce zpracovávat přímo svými zaměstnanci, anebo prostřednictvím třetích osob (dále jen „Zpracovatel“ nebo „Zpracovatelé“), a to zejména osobami zajišťující pro Společnost mzdovou agendu, personálními agenturami, vzdělávacími agenturami, poskytovateli IT služeb apod. Společnost uzavřela s každým Zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů.

O tom, komu a v jakém rozsahu jsou informace předávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost.

Zpracovatelé poskytli Společnosti dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů. Všichni Zpracovatelé doložili Společnosti dostatečné záruky nakládání s předávanými osobními údaji.

Společnost nepředává osobní údaje třetím osobám úplatně.

Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. O tom, komu a v jakém rozsahu jsou informace do třetích zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor předávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost.

10. Jak zabezpečujeme osobní údaje?

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Společnost zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Vzhledem k povaze internetu je však potřeba upozornit na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů subjektu údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

Společnost zavedla následující opatření:

zde je nezbytné uvést podrobný popis konkrétních opatření k prokázání schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, opatření prokazující schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přistup k nim včas v případě fyzických a technických incidentů, proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, např:

 • pseudonymizace osobních údajů;
 • šifrování osobních údajů;
 • systém úrovní oprávnění pro přístup k osobním údajům, autentizace, autorizace;
 • antivirová ochrana;
 • monitorování přístupů konkrétních osob k osobním údajům;
 • monitorování změn provedených konkrétními osobami v osobních údajích;
 • vytváření a ukládání otisků souborů (hashování);
 • zálohování.

Společnost jako zaměstnavatel zavázala své zaměstnance pověřené nakládáním s osobními údaji v pracovních smlouvách, příp. jiných smlouvách a vnitřních předpisech mlčenlivostí a závazkem nakládat s osobními údaji výhradně dle pokynů Společnosti jako správce osobních údajů.

Vyjma výše uvedených opatření Společnost (prostřednictvím těchto Podmínek) uložila zaměstnancům a dalším osobám ve Společnosti, podílejícím se na zpracování osobních údajů, dodržování následujících organizačních opatření:

 • obezřetně zacházet se svěřenými i jimi samými vytvářenými dokumenty, především tyto uchovávat na místech k tomu určených (např. uzavíratelné skříně), nenechávat je nikdy volně přístupné ani přístupné třetím osobám, včetně spolupracovníků;
 • neprodleně skartovat nepotřebné dokumenty a obecně si uvědomovat svoji odpovědnost za zachování důvěrnosti jejich obsahu;
  při nakládání s osobními údaji užívat pouze bezpečné způsoby korespondence;
 • v případě používání elektronické komunikace mít na vědomí zvýšené riziko případného úniku informací a v případě nutnosti používat zabezpečenou elektronickou poštu;
  nesdělovat osobní údaje třetím osobám, pokud k tomu není dán důvod;
 • všemi dostupnými prostředky chránit osobní údaje a dokumenty je obsahující před zcizením či jakýmkoliv zneužitím;
 • před odesláním dokumentu s osobními údaji mimo prostor Společnosti aplikovat systém „čtyř očí“;
 • bez výslovného schválení nadřízeným zaměstnancem bezdůvodně nevynášet z prostor Společnosti žádné dokumenty obsahující osobní údaje;
 • řádně užívat všech mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů, instalovaných v objektech Společnosti, v nichž jsou uchovávány dokumenty obsahující osobní údaje;
 • dodržovat pokyny Společnosti a jejich vedoucích zaměstnanců, týkající se ochrany osobních údajů;
 • poskytovat zaměstnancům návody a postupy bezpečného nakládání s osobními údaji, případně je upozornit, kde lze tyto najít;
 • podrobně se seznámit s těmito Podmínkami, stejně jako se všemi dalšími směrnicemi, instrukcemi či pokyny Společnosti, upravujícími obezřetné nakládaní s osobními údaji.

Společnost zavedla pohotovostní plány a postupy pro případ fyzického či technického incidentu.

Společnost zavedla politiku pravidelného testování, posuzování a hodnocení přijatých bezpečnostních opatření (zejména prověřování bezpečnosti IT systémů, penetrační testování, simulace bezpečnostních incidentů k prověření zavedených postupů či prováděných auditů ze strany externích subjektů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky byly schváleny představenstvem Společnosti dne 15. května 2018 a nabyly účinnosti dne 25. května 2018. Tyto podmínky jsou revidovány a aktualizovány pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabyly účinnosti, nebo od poslední revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jejich revize a aktualizace. Aktuální verze Podmínek je vždy k disposici na internetové adrese http://www.rex-reklama.cz/.